บุคลากร

นายธีรพล วรคำ
นายธีรพล วรคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)

นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม
นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางมัลลิกา  คำโสภา
นางมัลลิกา คำโสภา

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางอัปสร  บอสกี
นางอัปสร บอสกี

ครู (ชำนาญการพิเศษ)


นางพัชราวลัย  โพธิขำ
นางพัชราวลัย โพธิขำ

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นายสรายุทธ สลับเพชร
นายสรายุทธ สลับเพชร

ครู

นางสาวธารทิพย์  ตรีกูด
นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด

ครู (ชำนาญการ)

นางสาวนลัทพร ปาปักเข
นางสาวนลัทพร ปาปักเข

ครู (ชำนาญการ)


นางกมลพัชร  สูงเรือง
นางกมลพัชร สูงเรือง

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางรพีพร  มนต์นารายณ์
นางรพีพร มนต์นารายณ์

ครู (ชำนาญการ)

นางรภิสรา  ใยบัว
นางรภิสรา ใยบัว

ครู (ชำนาญการ)

นางสาวประลิตา วงษ์พรม
นางสาวประลิตา วงษ์พรม

ครู


นางสาวจันทิรา นวลแสง
นางสาวจันทิรา นวลแสง

ครู

นางศศิพร หาญประสพ
นางศศิพร หาญประสพ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเล็ก  ท่าแยก
นายเล็ก ท่าแยก

นักการภารโรง

นายไสว วงษ์ชัยเเย้ม
นายไสว วงษ์ชัยเเย้ม

นักการภารโรง


นายอนุวรรต อนันเอื้อ
นายอนุวรรต อนันเอื้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเฉลิมวุฒิ ยศสงคราม
นายเฉลิมวุฒิ ยศสงคราม

เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง USONET

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ) 1 คน
ครู (ชำนาญการพิเศษ) 5 คน
ครู (ชำนาญการ) 4 คน
ครู 3 คน
นักการภารโรง 2 คน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง USONET 1 คน