บุคลากร

นายธีรพล วรคำ
นายธีรพล วรคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)

นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม
นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางมัลลิกา  คำโสภา
นางมัลลิกา คำโสภา

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางอัปสร  บอสกี
นางอัปสร บอสกี

ครู (ชำนาญการพิเศษ)


นางพัชราวลัย  โพธิขำ
นางพัชราวลัย โพธิขำ

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นายพัชรณัฏฐ พัชรมงคลพัส
นายพัชรณัฏฐ พัชรมงคลพัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสรายุทธ สลับเพชร
นายสรายุทธ สลับเพชร

ครู

นางสาวธารทิพย์  ตรีกูด
นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด

ครู (ชำนาญการ)


นางสาวนลัทพร ปาปักเข
นางสาวนลัทพร ปาปักเข

ครู (ชำนาญการ)

นายอนุรักษ์ พรมมา
นายอนุรักษ์ พรมมา

ครูผู้ช่วย

นางรพีพร  มนต์นารายณ์
นางรพีพร มนต์นารายณ์

ครู (ชำนาญการ)

นางรภิสรา  ใยบัว
นางรภิสรา ใยบัว

ครู (ชำนาญการ)


นางสาวจันทิรา นวลแสง
นางสาวจันทิรา นวลแสง

ครู

นายกิตติศักดิ์ อุ่มสะเดา
นายกิตติศักดิ์ อุ่มสะเดา

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเล็ก  ท่าแยก
นายเล็ก ท่าแยก

นักการภารโรง

นายไสว วงษ์ชัยเเย้ม
นายไสว วงษ์ชัยเเย้ม

นักการภารโรง


นางสาวเกวลิน ชาติเชื้อ
นางสาวเกวลิน ชาติเชื้อ

เจ้าหน้ที่ธุรการ

นายเฉลิมวุฒิ ยศสงคราม
นายเฉลิมวุฒิ ยศสงคราม

เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง USONET

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ) 1 คน
ครู (ชำนาญการพิเศษ) 4 คน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
ครู (ชำนาญการ) 4 คน
ครูผู้ช่วย 1 คน
นักการภารโรง 2 คน
ครู 2 คน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
เจ้าหน้ที่ธุรการ 1 คน
เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง USONET 1 คน