หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 1   การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  
 3  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ  
 5  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 6  หลักเกณฑ์และวิธีการแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
 7  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 8 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา