หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพย์ยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

 1    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563  
 2  การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
 3  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 4  การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 5  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

       

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 

 1    การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
 2  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง  
 4  ฉบับสำเนา การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
 5  ฉบับสำเนา ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 6  ฉบับสำเนา การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง      

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

 1   หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 2  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 3  แนวปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่งพัฒนา  
 4  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน  
 5  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 6  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 7  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
 8  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
 9   หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 1   การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  
 3  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ  
 5  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 6  หลักเกณฑ์และวิธีการแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
 7  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 8 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

สรรคหาคัดเลือกบุคคล 

 1   หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด  
 2  หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 3  หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 4  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 5  หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการ  
 6  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      
 7  หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 8  แนวการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560  
 9   แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ
 10  หลักเกณฑ์และวิธีการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 11 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 12 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ
 13  หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 14 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพราะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามาตราตำแหน่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
 15 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 16 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การวางแผนอัตรากำลัง 

 1  คู่มือแนวดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม)  
 2  ว17 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง-แปลง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3   ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา