คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย

          คู่มือบริหารวิชาการ

          คู่มือบริหารงานบุคคล

          คู่มือบริหารงบประมาณ

          คู่มือการบริหารงานทั่วไป

ที่ ชื่อ-นามสกุล เพศ ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร คู่มือการปฏิบัติงาน
1 นางรพีพร  มนต์นารายณ์ หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
2 นางรภิสรา ใยบัว หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
3 นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด หญิง ครูชำนาญการ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
4 นางกมลพัชร สูงเรือง หญิง ครูชำนาญการ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
5 นางพัชราวลัย  โพธิขำ หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
6 นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
7 นางมัลลิกา  คำโสภา หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
8 นางกัญญาภัค  สุขใจ หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
9 นางอัปสร บอสกี หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
10 นายสรายุทธ  สลับเพชร ชาย ครู ข้าราชการครู คู่มือการปฏิบัติงาน
11 นางสาวนลัทพร ปาปักเข หญิง ครูชำนาญการ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
12 นางสาวประลิตา วงษ์พรม หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
13 นางสาวจันทิรา นวลแสง หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน