ข้อมูลนักเรียน 2565

ชั้น      จำนวนนักเรียน       จำนวนห้อ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - - -
อนุบาล 2 15 8 23 1
อนุบาล 3  15 17 32 1
รวมอนุบาล 30 25 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 1     18 15 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 19 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 22 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 27 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 18 40 2
รวมประถมศึกษา 106 113 219 9  
รวม 136 138 274 11