ข้อมูลนักเรียน 2564

ชั้น      จำนวนนักเรียน       จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - - -
อนุบาล 2 13 15 28 1
อนุบาล 3   17 15 32 1
รวมอนุบาล 30 30 60 2
ประถมศึกษาปีที่ 1     12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 20 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 20 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 28 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 17 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 29 18 47 2
รวมประถมศึกษา 118 116 234 10  
รวม 148 146 294 12