ข้อมูลนักเรียน 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 14 14 28 2
อนุบาล 3 16 23 39 2
รวมอนุบาล 37 44 81 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 27 49 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 19 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 27 17 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 14 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 18 34 2
รวมประถมศึกษา 133 116 249 12  
รวม 170 160 330 17