ข้อมูลนักเรียน 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 0 0 0 0
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 20 23 43 2
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 22 29 51 2
รวมอนุบาล 42 52 94 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 22 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 27 18 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 14 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 17 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 15 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 26 49 2
รวม 12 164 346 15