ข้อมูลนักเรียน 2559

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

22

26

48

2

อบ.2

18

26

44

2

รวม อบ.

40

52

92

4

ป.1

30

21

51

2

ป.2

26

12

38

2

ป.3

22

16

38

2

ป.4

30

15

45

2

ป.5

22

27

49

2

ป.6

26

25

51

2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559