ข้อมูลนักเรียน 2566

ชั้น      จำนวนนักเรียน       จำนวนห้อ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - - -
อนุบาล 2 33 - - 1
อนุบาล 3 24 - - 1
รวมอนุบาล 57 - - 2
ประถมศึกษาปีที่ 1     26     1
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 - - 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 - - 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 - - 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 41 - 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 46 - - 2
รวมประถมศึกษา 198 - - 8  
รวม 255 - - 10