กฎหมายอื่น ๆ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

               enlightened แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562