ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดสํานักงานการประถม ศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2515 ณ หมู่บ้านโคคลาน หมู่ 8 ตําบลหนองแวง อําเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเดิมที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านเรือนราษฎร ไม่กี่หลัง แต่มีราษฎรในพื้นที่อื่นอพยพเข้ามาอย่างรวดเร็ว มีเด็กใน วัยศึกษาเล่าเรียนอยู่เป็นจํานวนมาก ทางราชการจึงให้ นายอรรณพ งามสอน ผู้อํานวยการปัจจุบัน มาดําเนินการปลูกสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว โดยร่วมมือกับผู้ปกครองเด็กในท้องถิ่นในเนื้อที่ดินที่ ประชาชนบริจาค จํานวน 20 ไร่ 3 งาน เป็นอาคารไม้ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร หลังคามุงสังกะสี พื้นดิน ไม่มีฝา สิ้นค่าก่อ สร้างทั้งสิ้น 8,000 บาท และเปิดทําการสอนตั้งแต่ ชั้นประถม ศึกษาปี ที่ 1 – 4 แรกเปิดมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 132 คน ครู 2 คน

อาคารหลังที่ 1 เป็นไม้พื้นดิน หลังคาสังกะสี ไม่มีฝา สร้างในปี พ.ศ. 2515 โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันบริจาค งบประมาณ 8,000 บาท ได้รื้อถอนเมื่อปี พ.ศ.2536 เนื่องจากชํารุดผุพัง

ในปี พ.ศ. 2516 ทางราชการได้งบประมาณเหลือจ่ายของกรม การปกครอง จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข จํานวน 4 ห้อง เรียน พร้อมส้วม 5 ที่นั่ง รวมเงินค่าก่อสร้าง 164,000 บาท ได้นํา เครื่องจักรกลจากทางอําเภอมาปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย ชาวบ้านได้ช่วย กันจัดทํารั้ว และได้งบประมาณซื้อลวดหนาม ทําพิธีเปิดป้ายอาคาร เรียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 โดยมี นายชูสง่า ฤทธิ์ประสาท อธิบดีกรมการปกครอง ขณะนั้นเป็นประธาน โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า 6 โรงเรียนบ้านโคคลาน ( ข้าราชการกรมการปกครองอุปถัมภ์ 2 )

ในปี พ.ศ.2520 มีเด็กนักเรียนมากขึ้น โรงเรียน ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 และได้เปิดทําการสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และในปี 2522 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 ในปีนี้มีนักเรียน 336 คน มีครู 14 คน ภารโรง 1 คน

 

อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ ป 1 ก จํานวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 90,000 บาท ในปี พ.ศ. 2524 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 428 คน ทําให้เกิดความแออัด อาคารเรียน ไม่เพียงพอ ทางราชการจึงให้งบประมาณสร้าง

อาคารเรียนหลังที่ 4 จํานวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 90,000 บาท

 

ในปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดทําการสอนเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นอีก ในปีการศึกษา 2531 ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดสาขา ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 13 ตําบลหนองแวง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโคคลาน สาขาบ้านไทยสามัคคี เปิดสอนชั้น ป. 1-2 มีนักเรียน 45 คน แบ่งครูจากโรงเรียน บ้านโคคลานไปทําการสอน 2 คน

ในปีการศึกษา 2535 ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียน สาขาเป็นเอกเทศ

ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดทําการสอนใน ระดับอนุบาล จํานวน 3 ห้องเรียน