ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคคลาน

อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524

อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534

อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520

อาคารอเนกประสงค์
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2534

บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517

บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519

บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521

บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533

บ้่านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2534

ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2516

ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528

ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529

ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534

ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537

สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543

สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2546

ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2520

ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535

ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533

ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534

ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556