ข้อมูลครู บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านโคคลาน
 

จำนวน ชาย 6   คน หญิง 12  คน รวมทั้งหมด 18  คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  นายธีรพล วรคำ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม

ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางมัลลิกา คำโสภา

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางอัปสร บอสกี

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางพัชราวลัย โพธิขำ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด

   ครู ชำนาญการ

  นางรภิสรา ใยบัว

   ครู ชำนาญการ

  นางรพีพร มนนารายณ์

   ครู ชำนาญการ

  นางสาวนลัทพร ปาปักเข

   ครู ชำนาญการ

  นายสรายุทธ สลับเพชร

   ครู 

  นางสาวประลิตา วงษ์พรม

   ครู

  นางสาวจันทิรา นวลแสง

   ครู

   นายอนุรักษ์ พรมมา

 ครูผู้ช่วย

  นายเล็ก ท่าแยก  ช่างไฟฟ้า
 นายไสว วงษ์ชัยเเย้ม  ช่างไฟฟ้า
 นายกิตติศักด์ อุ่มสะเดา   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นายอนุวรรต อนันเอื้อ  

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเฉลิมวุฒิ  ยศสงคราม    เจ้าหน้าที่ USONET

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566)