ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโคคลาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

..........................................................

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อขี้แจงและทำความเข้าใจ ในแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site และแนวปฏิบัติในการมาเรียน การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกคองทุกท่านเป็นอย่างดี ในการคัดกรองวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง ทางโรงเรียนบ้านโคคลาน จึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ความคิดเห็น