ตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )

การประเมินคุณธรรมและความปลอดภัยในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       

                   คลิก! ตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )  
ความคิดเห็น