กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน พร้อมด้วย อสม.บ้านโคคลาน  บ้านซับม่วง  บ้านมะค่าปุ่ม ร่วมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยหยอดทรายอะเบท ในพื้นที่โรงเรียนบ้านโคคลาน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน พร้อมด้วย อสม.บ้านโคคลาน  บ้านซับม่วง  บ้านมะค่าปุ่ม ร่วมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยหยอดทรายอะเบท ในพื้นที่โรงเรียนบ้านโคคลาน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
ความคิดเห็น