การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  

ขอเชิญร่วม ประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 1/2566

 คลิก เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจ

 
     

 
ความคิดเห็น