การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโคคลาน 

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

......................................

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยโรงเรียนบ้านโคคลานได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนโดยยึดหลักความพร้อมตามแบบประเมิน 6 มิติ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

......................................

ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน

ตำบลโคคลาน   อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 
ความคิดเห็น