การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน 

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโคคลาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

.........................

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน

และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยโรงเรียนบ้านโคคลานได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนโดยยึดหลักความพร้อม

ตามแบบประเมิน 6 มิติ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โรงเรียนบ้านโคคลานขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

......................................
ความคิดเห็น