กิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดสระแก้ว อำเภอตาพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโคคลาน อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาออกบูทเพื่อบริการประชาชน

วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี กิจกรรมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " โดยมีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นแบบเชิงรุกถึงพื้นที่แล้ว ยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ยังเป็นการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ และชี้แจงให้ราษฎรทราบถึงปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไข และนำการบริการต่างๆไปให้ประชาชน ร่วมทั้งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะปัจจุบัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวมต่อไปในอนาคต 
ความคิดเห็น