กิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2565  โรงเรียนบ้านโคคลาน วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

ประจำปี พุทธศักราช 2565  โรงเรียนบ้านโคคลาน

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2565

.............................................................................................

 

                 ด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม  สุนทรภู่  ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนบ้านโคคลาน  จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรโวหาร ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านวรรณคดี วรรณกรรม การแต่งกลอน และความสำคัญของภาษาไทย ทางโรงเรียนบ้านโคคลาน ได้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย
  3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย
  4. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึง แด่สุนทรภู่ กวีเอกของไทย

โรงเรียนบ้านโคคลานมีดำเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

  1.  กิจกรรมการคัดลายมือ

  2. กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ตัวละครในวรรณคดี

  3. กิจกรรมประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี 

ซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ล้วน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และนักเรียนด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้โอกาสนี้

 

  

ขอเชิญร่วม กรอกแบบประเมินพึงพอใจวันสุนทรภู่ ต่อต้านยาเสพติด

 คลิก แบบประเมินพึงพอใจวันสุนทรภู่ ต่อต้านยาเสพติด !!!!!!!!

 
     
ความคิดเห็น