บุคลากร

นายเอนก ผ่องแผ้ว
นายเอนก ผ่องแผ้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)

นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม
นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางมัลลิกา คำโสภา
นางมัลลิกา คำโสภา

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางอัปสร บอสกี
นางอัปสร บอสกี

ครู (ชำนาญการพิเศษ)


นางกัญญาภัค   สุขใจ
นางกัญญาภัค สุขใจ

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางพัชราวลัย โพธิขำ
นางพัชราวลัย โพธิขำ

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นายกฤตธน กมลสวัส
นายกฤตธน กมลสวัส

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

นางกมลพัชร สูงเรือง
นางกมลพัชร สูงเรือง

ครู (ครูชำนาญการ)


นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด
นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด

ครู (ครูชำนาญการ)

นางรพีพร มนนารายณ์
นางรพีพร มนนารายณ์

ครู

นางสาวนวพร เริ่มปลูก
นางสาวนวพร เริ่มปลูก

ครู

นางรภิสรา ใยบัว
นางรภิสรา ใยบัว

ครู


นางสาวกนกอร คำบอน
นางสาวกนกอร คำบอน

ครู

นางอรนุช ประพันธ์
นางอรนุช ประพันธ์

ครู

นายศราวุฒิ ศรีนนท์
นายศราวุฒิ ศรีนนท์

ครู

นายอภิสิทธิ์ กุ่มงาม
นายอภิสิทธิ์ กุ่มงาม

ครูผู้ช่วย


นางสาวประลิตา วงษ์พรม
นางสาวประลิตา วงษ์พรม

ครูผู้ช่วย

นายเล็ก ท่าแยก
นายเล็ก ท่าแยก

นักการภารโรง

นายไสว วงษ์ชัยเเย้ม
นายไสว วงษ์ชัยเเย้ม

นักการภารโรง

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ) 1 คน
ครู (ชำนาญการพิเศษ) 6 คน
ครู (ครูชำนาญการ) 2 คน
ครู 6 คน
ครูผู้ช่วย 2 คน
นักการภารโรง 2 คน