O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย

  1. คู่มือบริหารวิชาการ
  2. คู่มือบริหารงานบุคคล
  3. คู่มือบริหารงบประมาณ
  4. คู่มือการบริหารงานทั่วไป
ที่ ชื่อ-นามสกุล เพศ ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร คู่มือการปฏิบัติงาน
1 นางรพีพร  มนต์นารายณ์ หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
2 นางรภิสรา ใยบัว หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
3 นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด หญิง ครูชำนาญการ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
4 นางกมลพัชร สูงเรือง หญิง ครูชำนาญการ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
5 นางพัชราวลัย  โพธิขำ หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
6 นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
7 นางมัลลิกา  คำโสภา หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
8 นางกัญญาภัค  สุขใจ หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
9 นางอัปสร บอสกี หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
10 นายณัฐกฤตา  กุ่มงาม ชาย ครู ข้าราชการครู คู่มือการปฏิบัติงาน
11 นางสาวประลิตา วงษ์พรม หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
12 นางสาวจันทิรา นวลแสง หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน