แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรืแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565