ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และปรพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและการประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)