รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ขอเชิญร่วมใจรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด

วันพุธ ที่ 26 เดือน มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโคคลานนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน นายอเนก ผ่องแผ้ว พร้อมด้วยผู้ดำเนินกิจกรรม นางสาวจันทิรา นวลแสง และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่ให้โทษร้ายแรง เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม

ทางโรงเรียนบ้านโคคลาน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยมีมาตรการภายใต้มาตรการเข้มงวด ในการป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการทำกิจกรรม
ความคิดเห็น