สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านโคคลานได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 กลุ่มอารยธรรมบูรภา ให้เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 สนามสอบโรงเรียนบ้านโคคลาน จัดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น ป.6 กลุ่มโรงเรียนอารยธรรมบูรพา จัดสอบทั้งหมด 13 ห้อง ห้องละ 20 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด จำนวน 245 คน โดยมีประธานสนามสอบคือ นายเอนก ผ่องแผ้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน และได้รับการตรวจเยี่ยม สนามสอบจาก นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยการดำเนินการจัดการสอบนั้น ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใด ๆ โรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้
ความคิดเห็น