โรงเรียนบ้านโคคลาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

โรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน และเจ้าหน้าที่

ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียน ห้องเรียน หอประชุม โรงอาหาร ห้องน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคคลานขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ความคิดเห็น