เหล่าสภากาชาดสระแก้ว มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ความคิดเห็น