เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการหนุนเสริมกลไกการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโรงเรียนในโครงครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 3
ความคิดเห็น