เลื่อนเปิดการเรียนการสอน ในแบบ On-site

โรงเรียนบ้านโคคลาน 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคคลาน

..............................

       เลื่อนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโคคลาน จึงขยายเวลาเปิดการเรียนแบบ On-site หรือแบบปกติออกไปก่อน โดยระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ย. 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนด์และเปิดเรียนในรูปแบบปกติในวันที่ 8 พ.ย. 2564

 
ความคิดเห็น