เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนบ้านโคคลาน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโคคลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคคลาน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านโคคลานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

และความโปร่งใส

 

 
ความคิดเห็น