เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนบ้านโคคลาน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านโคคลาน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านโคคลานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 


 
ความคิดเห็น