อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูแบบ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพ กลุ่มอารยธรรมบูรภา 21 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

โดยการอบรมครั้งได้รับเกีรยติจากท่าน นายบันลือ กันพงษ์ ศึกาานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 มาเป็นวิทยากรบรรยาย กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพ

การอบรมครั้งนี้ได้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนอารยธรรมบูรภา จำนวน 85 คน เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบ PLC และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
ความคิดเห็น