ห้องเรียนกีฬา

โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมห้องเรียนกีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬา ชนิดต่างๆ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด
ความคิดเห็น