สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโคคลานได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 กลุ่มอารยธรรมบูรภา ให้เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโคคลานได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

กลุ่มอารยธรรมบูรภา ให้เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

                      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สนามสอบโรงเรียนบ้านโคคลาน จัดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนอารยธรรมบูรพา                จัดสอบทั้งหมด 13 ห้อง ห้องละ 25 คน มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด จำนวน 214 คน โดยมีหัวหน้าสนามสอบ คือ นายธีรพล วรคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน  และได้รับ        การตรวจเยี่ยม สนามสอบจาก นายปรีดี  โสโป  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยการดำเนินการจัดการสอบนั้น ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใด ๆ โรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้
ความคิดเห็น