วันปิยมหาราช

โรงเรียนบ้านโคคลาน 

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคคลาน
ความคิดเห็น