รายชื่อผู้ร่วมบริจาคปรับปรุงอาคารเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านโคคานปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สพป.105/29 อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่งบันใดขึ้น 2 ข้างตามแบบรูปรายการเป็นแบบพื้นขัดมัน

แต่เพื่อให้มีความเรียบร้อยสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขภายหลัง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติให้ดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อปูหินขัด รวมพื้นที่ 675 ตารางเมตรพร้อมปรับปรุงบริเวณอาคารเพื่อความเป็นระเบยบเรียบร้อยสวยงามในการนี้โรงเรียนบ้านโคคลานจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและบริหารจัดการศึกษาในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งหากท่านสนับสนุนเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปจะทำการจารึกนามของท่านในแผ่นหินถาวรติดไว้ที่อาคารเรียน ท่านสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตาม พ.ร.ฏ. ฉบับที่ 616 และฉบับที่ 420

 

ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

 

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อบริหารการจัดการศึกษา (ปูพื้นอาคารใหม่)

ที่ วัน เดือน ปี รายนามผู้สนับสนุน จำนวนเงิ
1 4/2/2562 นายศราวุฒิ  ศรีนนท์   100
2 4/2/2562 นางรภิสรา ใยบัว   100
3 5/2/2562 นายสมหวัง วุฒิวงค์ (ผญ.บ้านมะค่าปุ่ม) 2,000
4 13/2/2562 นางวรรณยงค์   เดรอบาค   2,000
5 13/2/2562 นางเพ็ญศรี  แก่นลา (อุทิศให้ นายคำสอน  แก่นลา) 2,000
6 13/2/2562 ไชยยศ-มัตจิฬาทร  ภักดีกุล (น.ส.นิพิฏฐ์ตะวัน  รุกขชาติ) 2,000
7 13/2/2562 นายสามารถ เพ็ชรหงษ์ (ปั๊มน้ำมันสามารถบริการ) 2,000
8   นางแพง นพฤทธิ์   2,000
9   หจก.ช.ก่อสร้าง  2009   2,000
10 15/2/2562 ร้านบุญส่งการยาง   1,000
11 15/2/2562 ร้านประวัติชัยไดนาโม   1,000
12   นายจรัญ กล้าหาญ   1,000
13 15/2/2562 นายโสภา โฉมงาม (ช่างหำ) 500
14   นางสาวชิดสมัย ดำสะดี (ร้านรุ่งสมัย) 1,000
15   ร้านศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ    
16   ร้านคูโบต้า สระแก้ว    
17   ร้านเมืองไทยแคปปตอล จำกัด (มหาชน)  
18   ร้านส่งน้ำแข็ง อนันนต์-น้อย   1,000
19 14/2/2562 ร้านบ้านตึก นายอานนท์  พุทธาทองเจริญ -นางอรัญญา  อุ่มพิมาย 2,000
20   (ลุงออ - ป้าแดง - ตลาดเย็นโคคลาน บ้านตึก)  
21 18/2/2562 ป้าทิ - ลุงนาค  พินแพทย์ (ครอบครัวพินแพทย์) 5,000
22   นายอรัญ ดาสีวังปา (นิตยา) 2,000
23 4/2/2562 เงินบริจาคผ่านธนาคาร   10
24 12/2/2562 นายโอโจ้ ปานสนาม อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 50
25 12/2/2562 เงินบริจาคผ่านธนาคาร   100
26 13/2/2562 นายประมาณ มีศิลป์ สพม.32 500
27 15/2/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามแชมป์ 2,000
28 15/2/2562 ปาล์มดีลีลา 2   3,000
29 15/2/2562 ด.ต.สมชัย อิมะนันทน์   2,000
30   นายเกรียงไกร เพชรศรี   3,000
31 15/2/2562 นายสมควร จันทร์แป้น   2,000
32 15/2/2562 นายณรงค์ กรจับ (ณรงค์ชัยไดนาโม) 2,000
33   ร้านป๋ายศ      
34   ร้านข้าวมันไก่    
35 18/2/2562 นางทองม้วน ทองพราว (อบต.) 2,000
36   ผอ.อรรณพ งามสอน (คุณแม่อำไพ  จิตรกรวนิช) 27,000
37   นายสำรวย โคตรชนะ (ขายพวงมาลัย)  
38   นางติ๋ม (น้องผู้ใหญ่นกน้อย)    
39 18/2/2562 นางเอื้อมพร เสเมือง   1,000
40   นางบุญเอี่ยม ชาติศรี (ร้านป้าเจียม)  
41   ชัยชนะ เมทัลชีท    
42   นางยง แผ่นจันทร์    
43   ทวีกิจ พลาซ่า    
44   นางฐิติมา ศรีอนุตร    
45   ร้านเอก กีตาร์คอม    
46   นางสุพัตรา แผ่นจันทร์ ( ป้อมเสริมสวย )  
47   นางอุมาภรณ์ แผ่นจันทร์    
48   นายปลั่ง สี่แยก    
49   ป.ประสพโชค      
50   นายสมจิตร - นางวรรณา  เถาว์ทอง  
51   นางอุไรวรรณ ศรีอนุตร    
52 18/2/2562 นางนุกูล บุญธรรม (บุญธรรม รีสอร์ท) 500
53 20/2/2562 ร้าน ส.นำชัย อะไหล่   2,000
54 21/02/2562 นางสาวเปรนมาศ บัวพันธ์   1,000
55 25/02/2562 นายไพจิตร  - นางรินนา  เถาร์ทอง   2,000
56 26/02/2562 นายสมยศ บุญประจง ร้านลาบอิสานป๋ายศ 1,000
57 04/02/2562 พระครูอุดม  ธรรมวิภาต   1,000
58 04/02/2562 นางนกน้อย  ไรน์ ผู้ใหญ่บ้านโคคลาน 10,000
59 05/02/2562 นายกิตติศักดิ์ จันสีลา บ้านสองชั้น อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1,000
60 7/3/2562 Mr.Karl-Heina  Zeller   2,000
61 7/3/2562 นางสานันทินี  ริชาร์ด   3,000
62 7/3/2562 พ่อคำสิงห์  สระศรีค่าย   100
63 7/3/2562 นาง  คดีเวียง   25
64 8/3/2562 คุณสมศักดิ์  คะเชนเนียม   100
65 8/3/2562 คุณกาเลีย  หาญเขียว   20
66 8/3/2562 ด.ช.เพิ่มโชค  ทองก่ำ   100
67 8/3/2562 นางบัวลอย  แก้วดก   50
68 8/3/2562 คุณแม่เคีย  คุณทะวงค์   100
69 8/3/2562 คุณแม่น้อย  แย้มศรี   100
70 11/3/2562 คุณสมพร ทองสิงห์   300
71 11/3/2562 นายวานิตร์  ปักกาสัง   100
72 12/3/2562 คุณสาคร  แสนเวียงจันท   140
73 12/3/2562 นางนิยม  นามโคตร   200
74 12/3/2562 ด.ญ.อาทิตยา  ไกรสุข   50
75 12/3/2562 คุณเล็ก - คุณดวงตะวัน  สายเจริญ   100
76 12/3/2562 คุณครูสมชาย - คุณครูมัลลิกา  คำโสภา   5,000
77 15/3/2562 คุณสำรวย โคตรชนะ   500
78 15/3/2562 นางต้อย โพธิ์อาสน์   100
79 19/3/2562 นายวน  เสพา   100
80 19/3/2562 พ่อคำมา แน่นอุดร   200
81 19/3/2562 นายสนิท ทิพย์กระโทก   100
82 19/3/2562 แม่สัมพันธ์  เย็นเหลือ   100

 

ยอดรวมเงิน 103,445 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2562
ความคิดเห็น