รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โรงเรียนบ้านโคคลานรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นอนุบาล 1 ที่มีอายุ 4-5 ปี และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7

(เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

เกณฑ์การรับนักเรียน

 

  รายละเอียดการรับสมัครระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

        1. อนุบาล 1 (4-5 ขวบ) เกิดในปี พ.ศ.2560

        2. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

        3. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 5 มี.ค. 2565

  รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)

         1. ประถมศึกษาปีที่ 1 (มีอายุย่างเข้าปีที่ 7) เกิดในปี พ.ศ.2558

         2. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

         3. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 5 มี.ค. 2565

  เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

        1. สำเนาใบเกิดนักเรียน 2 ฉบับ

        2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ฉบับ

        3. สำเนาบัตรประชาชน พ่อ และแม่ 2 ฉบับ

        4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 2 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่พ่อ/แม่)

        5. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ และแม่/ผู้ปกครอง 2 ฉบับ

        6. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 3 ใบ
ความคิดเห็น