รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

โรงเรียนบ้านโคคลาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นที่รับสมัคร

    ระดับชั้นอนุบาล 2                       เปิดรับสมัครตั้งแต่ 12 –  16 กุมภาพันธ์ 2566

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 –  25 กุมภาพันธ์ 2566

 

หลักฐานการรับสมัคร

    - ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านโคคลาน                     1 ฉบับ

    - สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                              1 ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                              1 ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง                            1 ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบ้านของ  บิดา  มารดา                       1 ฉบับ

    - สำเนาบัตรผู้ปกครอง  บิดา  มารดา                           1 ฉบับ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                           : 088-963-2614      ผู้อำนวยการ

                            087-909-1975      ครูวิชาการ

                            หรือ สามารถเข้ามาติดต่อโดยตรงได้ที่โรงเรียนบ้านโคคลาน

                            ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์  ในเวลา 08.30 - 16.30 น.
ความคิดเห็น