มูลนิธิฟรีแลนด์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

โครงการขยายการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า สู่โรงเรียน

มูลนิธิฟรีแลนด์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้จัดทำโครงการขยายการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า สู่โรงเรียน ชุมชนในผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนเยาวชนได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของสัตว์ป่า ผลกระทบและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกทำลายป้า โคยจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.- 15.30 น.  
ความคิดเห็น