พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย ทั้งจิตกายตั้งมั่นกตัญญู

ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร
ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย
นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย
ทั้งจิตกายตั้งมั่นกตัญญู


พระคุณที่สั่งสอนทั้งศาสตร์ศิลป์
ให้ศิษย์สิ้นสงสัยให้ความรู้
เกิดปัญญาก้าวหน้าเพราะคำครู
ยังก้องอยู่โสตประสาทมิขาดไป


ตั้งแต่เรียนเขียน ก ทั้งนับเลข
นิทานเสกสอนสั่งสร้างนิสัย
ขัดเกลาจิตศิษย์อยู่ให้รู้วัย
ว่าสิ่งไหนนั้นควรไม่ควรทำ


ในวาระวันครู หนูจะเขียน
ต่างแพเทียนธูปทองอันผ่องล้ำ
สร้อยอักษรล้วนจิตพินิจจำ
กระแสน้ำพระคุณครูอยู่ชั่วกาล

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านโคคลาน ได้จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปี 2565” ขึ้น

ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือ และอยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือ

และระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้  แก่ศิษย์ และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ถึงครู และศิษย์เล็งเห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม   

ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
ความคิดเห็น