ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก on-site เป็น on-hand on- air on-line ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565

 

เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก on-site เป็น on-hand  on- air  on-line 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดและขยายตัวเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านโคคลานจึงกำหนดมาตรการณ์ เพื่อควบคุม  และให้ดำเนินการดังนี้ ดังนี้

        1. ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก on-site เป็น on-hand  on- air  on-line ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 65 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
        2. ติดต่อรับใบงาน สื่อการเรียนการสอนนักเรียน ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.65 ได้ที่คุณครูประจำชั้น
        3. ในระหว่างวันที่ 19-21ม.ค.65 ขอความร่วมมือนักเรียนผู้ปกครอง เฝ้าระวังสถานการณ์ ให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์ กำกับ ดูแลนักเรียนในปกครองของท่านอย่างใกล้ชิด
ความคิดเห็น