ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่างๆในโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ และเป็นแนวปฏบัติร่วมกันในการดูแลนักเรียน

วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน นายเอนก ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลานได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก โดยเนื้อหาหลักในการประชุมครั้งนี้คือการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน อีกทั้งยังรวมไปถึงการดูแลนักเรียนการมาโรงเรียนและการมารับนักเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกัน
ความคิดเห็น