ประกาศเปิดเรียน รูปแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโคคลาน 

ประกาศเรียนบ้านโคคลาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

 

           ด้วยโรงเรียนบ้านโคคลานจะเปิดทำการเรียนการสอน แบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และความปลอดภัยของบุตรหลานในการมาเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครอง

นำบุตรหลานกลับภูมิลำเนาก่อนเข้าเรียน อย่างน้อย 14 วัน ขอขอบคุณในความร่วมมือ แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

****************
ความคิดเห็น