คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโคคลาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโคคลาน ตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโคคลาน ตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน โดยมีนายเอนก ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน และคณะครูให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลนโยบาย และวิธีการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนต่อไปโรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มา ณ โอกาสนี้
ความคิดเห็น