ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

   ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 คลิก เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร !!!!!!!!  
     

วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม 2565

**********************

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 

วันคล้ายวันบรมราชาภิเษก,คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราาชาภิเษก

เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

 

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

 

พระปฐมบรมราชโองการ

พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า

"เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด

และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

****************************

 
ความคิดเห็น