กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (รถโมบาย) กศน.สระแก้ว

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหนนังสือ เพื่อป้องกันการอ่านจากสื่อเทคโนโลยีที่อาจจะทำให้นักเรียนนั้นมีปัญหาในเรื่องของสายตา

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานเข้าร่วมกกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 150 คน สร้างความสนุกสนานและให้ความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้กับนักเรียน และยังมีของที่ระลึกและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย
ความคิดเห็น