กิจกรรมศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

             1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอนก ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมปลูกป่า ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานทุกคน

             โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของชาติ ซึ่งได้รับกล้าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว ตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อปลูกในบริเวณริมสระน้ำโรงเรียนบ้านโคคลานทั้งหมด และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบต้นไม้ที่ปลูกเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ต่อไป
ความคิดเห็น